1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)zwyczajnych,

b)wspierających,

c)honorowych.

 

1.Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (nie pozbawione praw publicznych), akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia.

2.Cudzoziemcy, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3.Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

4.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój hirudologii, hirudoterapii lub w działalność Stowarzyszenia.

5.Członkowie honorowi są typowani przez członków Stowarzyszenia, a przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

 

1.Kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia składa wniosek do Zarządu Stowarzyszenia w formie elektronicznej lub pisemnej, zawierający oświadczenie kandydata o znajomości Statutu Stowarzyszenia i jego akceptacji.

2.Dane wymagane we wniosku ustala Zarząd Stowarzyszenia. Po akceptacji Zarządu kandydat staje się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia na tej podstawie. 
O odmowie Zarząd powiadamia zainteresowanego członkowstwem w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku.

3.Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, które musi być dostarczone w ciągu 30 dni przed zebraniem i zostaje złożone w Zarządzie Towarzystwa w formie pisemnej.

4.Rezygnacja z członkowstwa następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku 
o rezygnację w formie elektronicznej lub pisemnej w Zarządzie Stowarzyszenia.

5.Założyciele Stowarzyszenia stają się automatycznie jego pierwszymi członkami zwyczajnymi oraz dokonują wyboru Zarządu.

6.Zmiany członków Zarządu mogą zostać poddane pod dyskusję na pierwszym Walnym Zebraniu, które w wyniku głosowania większością może dokonać zmian.

 

 

1.Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu,

b)wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,

c)zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością,

d)uczestniczenia w szkoleniach, seminariach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

2.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

b)przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

c)przestrzegania zasad etyki, zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków,

d)regularnego opłacania składek członkowskich .

 

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

a)dobrowolnej (pisemnej lub elektronicznej) rezygnacji z członkostwa,

b)śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c)likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)wykluczenia.

2.Dobrowolna rezygnacja z członkostwa następuje na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego jednemu z członków Zarządu lub w formie elektronicznej na e-maila Stowarzyszenia znajdującego się na stronie głównej Stowarzyszenia.

3.Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:

a)zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące, pomimo wezwania listem poleconym,

b)postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem lub Kodeksem Etyki Hirudoterapeuty.

4.O wykluczeniu członka decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi Stowarzyszenia złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

5.O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego w formie elektronicznej.

6.Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z członków Stowarzyszenia członek ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu.

7.Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedziby w kraju, deklarująca w formie pisemnej pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie pisemnego wniosku do Zarządu.

 

 

1.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład 
w rozwój hirudoterapii w Polsce lub w rozwój Stowarzyszenia.

2.Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

3.Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 13.

4.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

5.Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

6.Członkiem honorowym może zostać osoba z terenu Rzeczypospolitej oraz 
z zagranicy.

7.O wyborze decyduje Zarząd i przedstawia wniosek w razie sprzeczności pod głosowanie na Walnym Zebraniu.

 

 

Sekcje Polskiego Towarzystwa Hirudologicznego

1.Do sekcji hirudologicznej należą: lekarze wszystkich specjalności, farmaceuci, biolodzy oraz terapeuci z minimum średnim wykształceniem medycznym.

2.Do sekcji hirudoterapeutycznej pozostali terapeuci i sympatycy pijawek lekarskich.

Początek strony