Z dniem 01.11.2015 Polskie Towarzystwo Hirudologiczne zgodnie z podjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia PTH z dnia 27.09.2015 rozpoczyna program przyznawania akredytacji działalności hirudoterapeutycznej. Uzyskanie akredytacji nie jest równoznaczne z członkostwem w PTH. Lista akredytowanych gabinetów hirudoterapeutycznych przez Polaskie Towarzystwo Hirudologiczne z podziałem na województwa znajduje się na stronie głównej.

WNIOSEK O AKREDYTACJĘ   pdf1

 

 

Uchwała Nr 4/2015 z dnia 27.09.2015    Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Hirudologicznego w sprawie akredytacji działalności hirudoterapeutycznej

PTH prowadzi rejestr praktyk, które uzyskały akredytację PTH
Polecane będą wyłącznie gabinety, które uzyskały akredytację
Aktualna lista akredytowanych gabinetów zostanie przekazana w razie konieczności do Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Lista akredytowanych gabinetów znajdzie się na stronie PTH
Każdy akredytowany gabinet otrzyma stosowne dokumenty potwierdzające uzyskanie akredytacji oraz specjalny certyfikat do praktyki hirudoterapeutycznej

Osoba która uzyska akredytację otrzyma specjalny certyfikat oraz zgodę do używania logo PTH w celach komercyjnych. Nazwa i adres praktyki zostaną umieszczone w specjalnej zakładce na stronie PTH gabinetów posiadających akredytację PTH.

Akredytacja przyznawana jest na okres 5 lat

Starać sie o akredytację mogą praktyki hirudoterapeutyczne z minimum rokiem praktyki

Posiadanie akredytacji działalności hirudoterapeutycznej nie jest równoznaczne z członkostwem w PTH i nie jest obowiązkowe w imieniu prawa.

Warunki uzyskania akredytacji:

1. Przesłanie kserokopii dokumentów do PTH:
- dyplomu ukończenia kursu hirudoterapii przez szkołę publiczna lub niepubliczną zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
- członkostwo w PTH
- zaświadczenie Regon oraz NIP działalności hirudoterapeutycznej

- zaświadczenie z regionalnej lub Generalnej Dyrekcji ochrony Środowiska o ilości przetrzymywanych i utylizowanych pijakach lekarskich
- umowy z zakładem utylizacji odpadów medycznych
- ubezpieczenia OC prowadzonej praktyki
- deklaracji o miejscu zaopatrywania się w pijawki lekarskie i kserokopii rachunku zakupu pijawek lekarskich. W przypadku firm zagranicznych certyfikat pochodzenia pijawek.

- decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej  dotyczącej miejsca prowadzenia praktyki hirudoterapeutycznej lub wniosku o odbiór sanitarny prowadzonej praktyki

-przesłanie wypełnionego wniosku o akredytację – wniosek do pobrania powyżej

We wniosku wpisujemy imię i nazwisko lekarza z którym gabinet współpracuje w ramach konsultacji oraz jego mail lub telefon ( nie dotyczy praktyk prowadzonych przez osoby z wykształceniem medycznym). Wniosek o akredytację z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na dokonanie wizytacji miejsca prowadzonej praktyki przez wyznaczone przez Zarząd osoby lub firmę zewnętrzną ( wizytacja będzie przeprowadzana wyrywkowo i nie stanowi elementu wymaganego do uzyskania akredytacji)

- Zarząd ma 60 dni na podjecie decyzji akredytacyjnej. W przypadku odmowy kwota opłaty akredytacyjnej zostaje zwrócona. Przesłane dokumenty zostają zniszczone i nie będą przechowywane. Dokumenty przesyłamy na adres Sekretarza Zarządu PTH: Dominika Ławnicka, Ul. Cegielińska 51, Wilczyn 62-550 wraz z kopią wpłaty w wysokości 600 zł na konto  PTH: Polskie Towarzystwo Hirudologiczne, Tarnowiec 96, Zawonia 55-106, nr konta : PKO BP   05102052970000180201678945  tytułem wpłaty : akredytacja

Początek strony